Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Museu Comarcal de Cervera posen a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.


1.- Identitat del responsable de tractament.
El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de https://museudecervera.cat/

CIF: P2508400E
Domicili: Plaça Major, nº 1, 25200 Cervera (Lleida)
Telèfon:  973 53 00 25
E-mail: museu@museudecervera.cat


2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita. A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat. A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des del Museu Comarcal de Cervera:

Per a més informació pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Paeria de Cervera.

Tractament
 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Tràmits del Museu Comercal de Cervera

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat (donació, consulta de documentació, cessió de documentació, etc.) Les seves dades no seran cedides a tercers.

Un cop es resolgui el tràmit no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació i les Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya

Subscripcions

Li remetrem informació dels nostres exposicions i activitats que s’organitzen des del Museu. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats i exposicions

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats i exposicions. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació i les Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

Videovigilància

Tractarem les seves dades amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Conservació per un període de temps d'un mes d'acord amb l'article 22 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies del Museu Comarcal de Cervera, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Museu o a tercers. El Museu Comarcal de Cervera es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers
Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.- Els seus drets en facilitar les seves dades
En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
    Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir aquests drets, pot adreçar un escrit indicant el dret que vol exercir i aportant document identificatius a l’adreça Ajuntament de Paeria de Cervera, Plaça Major nº1, 25200 Cervera (Lleida), o bé presencialment a la mateixa adreça o mitjançant una instància a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Paeria de Cervera.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals
Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Museu Comarcal de Cervera es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades
E-mail : dpd@cervera.cat
Direcció postal: Ajuntament de Paeria de Cervera, Plaça Major nº1, 25200 Cervera (Lleida)

6.- Presentació de reclamacions
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que el Museu Comarcal de Cervera ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.